Salgsbetingelser for bedriftskunder

 1. Innledning
 2. Priser, tilbud og tjenester
 3. Betalingsbetingelser og fakturering
 4. Levering
 5. Returbetingelser
 6. Kjøpers undersøkelsesplikt
 7. Mangler og forsinkelser
 8. Reklamasjon
 9. Garanti
 10. Force majeure
 11. Begrensinger i Selgers erstatningsansvar
 12. Salgspant
 13. Dokumentasjon av leverte produkter
 14. Tvister

 

1. Innledning

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for samtlige salg, tjenester og leveranser fra ELDI AS (betegnes heretter som «ELDI/Selger») til bedriftskunder. Bedrifter som mottar tilbud, ordrebekreftelse, support eller varer fra ELDI, eller som på annen måte er i kontakt med ELDI i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp/vareleveranse fra ELDI betegnes som” Kjøper”.

I tillegg til salgs- og leveringsbetingelsene gjelder de alminnelige leveringsbetingelsene etter NL 01 som supplerer ELDIs salgs- og leveringsbetingelser. Ved motstrid eller andre uoverensstemmelser mellom salgs- og leveringsbetingelsene og NL 01 har ELDIs salgs- og leveringsbetingelsene forrang.

Dersom ELDI har akseptert Kjøpers eller andres leveringsbetingelser og det foreligger motstrid mellom salgs- og leveringsbetingelsene og slike øvrige betingelser, har salgs- og leveringsbetingelsene forrang, med mindre annet uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom bemyndigede representanter for begge parter.

 

2. Priser, tilbud og tjenester

2.1 Priser og tilbud

Prisene baserer seg på ELDIs til enhver tid gjeldende listepriser ved faktureringstidspunktet. Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift.

Pristilbud er basert på tilbudsdagens priser. Pristilbud gjelder i 30 dager fra de er tilsendt Kjøper.

På bakgrunn av endringer i ELDIs innkjøpspriser og/eller valutakursendringer forbeholder Selger seg derfor retten til å endre priser, og rabatter uten særskilt varsel.

2.2 Tjenester og support

ELDI tilbyr tjenester og kompetanse til støtte for våre forhandlere. For de kunder som ikke innehar nødvendig forhandlerkompetanse, eller ikke kan regnes som en forhandler (videreselger) av ELDI sine produkter, vil vi gjøre oppmerksom på at ELDI ikke vil kunne tilby den samme kostnadsfrie forhandlerbistanden. Dette innebærer at Kjøper kan bli fakturert for tjenester og support som ytes fra ELDI, etter gjeldende konsulenthonorar. Dette gjelder ikke i de tilfeller hvor bistand ytes i forbindelse med reklamasjon på produkt fra ELDI.

 

3. Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser er netto 14 dager fra mottagelse av elektronisk faktura eller ehf. 21 dager etter forfall utsendes purring med purregebyr og det vil beregnes renter iht. morarenteloven. Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet.

Fakturering skjer elektronisk i PDF-format til kundens oppgitte e-postadresse.

Ved bestilling av kundespesifikk bestillingsvare forbeholder ELDI seg retten til å forhåndsfakturere 50% av kjøpsum.

 

4. Levering

4.1 Forsendelse

Forsendelse skjer normalt via Selgers distribusjonssystemer eller andre etter avtale, f.eks. budbilfirma og lignende.

4.2 Leveringstid

Leveringstid er avhengig av område kjøper befinner seg i. Normal leveringstid for bedriftspakke eller servicepakker er 1-3 virkedager så fremt bestilte vare er tilgjengelig på Selgers lager.

Avvik fra dette kan forekomme dersom Kjøper ikke har gitt Selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt. Den oppgitte leveringstid er veiledende, med mindre det uttrykkelig fremgår skriftlig i ordrebekreftelsen eller i skriftlig avtale at den oppgitte leveringstid er bindende. For lagerførte produkter som er bestilt innen avtalt tid, er leveringstidspunkt iht. til Selgers og transportørens ruteplan.

I de tilfeller Kjøper har bestilt varer for avhenting på ELDIs varelager skal disse være avhentet innen 2 arbeidsuker fra bestillingsdato.

 

5. Returbetingelser

5.1 Godkjennelse av en vareretur

Retur kan kun skje når det er skriftlig avtalt og ved at utfylt returdokument er mottatt. For at returen skal kunne godkjennes og kreditering gjennomføres, må det sammen med varen legges ved kopi av returdokumentet. Det skal alltid være en referanse til originalt ordre- eller fakturanummer.

 • ELDIs lagerbeholdning og uttaksfrekvens avgjør om varen er salgbar.
 • All retur sendes til ELDI med frakt betalt. Hvis ikke, reduseres kreditnotaen med transportørens regulativpris for sendingen.
 • Retur av overnevnte aksepteres kun om varen er i originalemballasjen, i fullgod stand, lagerført og salgbar. Returen krediteres da med 80 % av fakturert pris, ekskl. eventuelle gebyrer og fraktsone.

 

5.2 Varer levert fra ELDIs lager

Feilleveringer krediteres 100 % i henhold til fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av ELDI.

Hvis varer er blitt skadet under transport erstattes 100 %. Ifølge forsikringsselskapenes retningslinjer må kopi av fraktbrev/kvitteringsliste vedlegges erstatningskravet. (Fraktbrevet/kvitteringslisten skal ha en egen påtegning om skaden og være kvittert av transportøren.)

 

6. Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Unnlater Kjøper å foreta slike undersøkelser innen 5 arbeidsdager og forholdet burde vært oppdaget, bortfaller Selgers mangelansvar iht. pkt. 7.

 

7. Mangler og forsinkelser

Ved mangler og forsinkelser på lager- og listeført materiell gjelder generelt bestemmelsene i NL 01.

 

8. Reklamasjon

Kjøpers rettigheter for reklamasjon er i henhold til de gjeldende bestemmelser for bedrifter regulert i kjøpsloven.

Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Reklamasjon over transportskader eller manko i emballerte varer skal skje uten ugrunnet opphold og senest 8 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene.

Slike reklamasjoner skal foretas skriftlig til Selger. Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke blir reklamert rettidig.

For at en reklamasjon skal være gyldig må ELDI få mulighet til å feilsøke produktet for å avgjøre om dette er en reklamasjonssak. I påvente av avklaring i en reklamasjonssak vil kjøper bli fakturert for produkter til erstatning/bytte. Om ELDI anser saken som en gyldig reklamasjon vil Selgers krav til kompensasjon for produktet frafalle.

Selger har rett til å reparere produkter innlevert i en reklamasjonssak fremfor at det erstattes, der det anses som hensiktsmessig.

 

9. Garanti

ELDI tilbyr 5 års garanti på fysiske produkter fra kjøpsdato. Garantien er en frivillig tilleggsytelse fra ELDI og Kjøper kan gjøre krav på den i henhold til disse garantibetingelsene.

Noen varer er unntatt den generelle 5 års garantien da er ment til å brukes i krevende operasjonsmiljøer (etsende, korroderende og tilsvarende) Forventet levetid og garanti for disse produktene vil være spesifisert på produkt i nettbutikk.

Denne garantien gjelder bare hvis følgende forhold er oppfylt:

 • Installasjon er utført av godkjent el-installatør
 • Installasjonen inkluderer overspenningsvern
 • Installasjonen inkluderer finvern.
 • Samsvarserklæring som understøtter overnevnte, kan fremstilles

 

Garantien gjelder i Norge.

Garantien gjelder ikke hvis produktet er skadet eller påviser slitasje som skyldes feil bruk av produktet eller at det er anvendt på en annen måte enn det som er angitt av produsenten. Garantien gjelder ikke hvis produktet påviser tegn på at en ikke godkjent el-installatør har foretatt reparasjoner eller andre inngrep.

Benyttelse av garanti skal foretas skriftlig til Selger. For at en garantisak skal være gyldig må ELDI få mulighet til å feilsøke produktet for å avgjøre om dette faller inn under garanti. I påvente av avklaring vil Kjøper bli fakturert for produkter til erstatning/bytte. Om ELDI anser saken som en gyldig garantisak vil Selgers krav til kompensasjon for produktet frafalle.

Selger har rett til å reparere produkter innlevert i en garantisak fremfor at det erstattes, der det anses som hensiktsmessig.

 

10. Force majeure

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles umiddelbart når det oppstår en force majeure-situasjon. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager. Stengte veier pga. uvær, eller andre lignende hendelser vil i denne avtalen bli betraktet som en force majeure-situasjon.

 

11. Begrensinger i Selgers erstatningsansvar

Selger har ikke ansvar for Kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet utskiftningskostnader, arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn.

Ved gjennomfakturering og levering av bestillingsvarer er Selgers erstatningsansvar begrenset til de samme betingelsene som Selger innrømmes fra den aktuelle leverandør/produsent.

Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

 

12. Salgspant

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14, jf. § 3-22. Selger kan alternativt kreve annen sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Et slikt krav kan fremsettes etter at Selger har akseptert bestillingen og frem til betalingen er mottatt.

 

13. Dokumentasjon av leverte produkter

Selger vil på forespørsel kunne framlegge dokumentasjon på at produkter levert av Selger er i samsvar med Internkontrollforskriften. Dette innebærer at produktene oppfyller alle krav i henhold til norske normer og retningslinjer for elektrisk utstyr.

Produktene inneholder ikke stoffer som er helse- og miljøskadelige, og forhold nevnt i lov om brann og eksplosjonsvern er ivaretatt. Dersom varer inneholder kjemiske stoffer som kan være helseskadelige eller forurensende skal ELDI framlegge datablad for varen.

Dokumentasjon skal fremskaffes uten unødvendig opphold.

 

14.Tvister

Avtaleforholdet mellom Kjøper og Selger, samt salgs- og leveringsbetingelsene er underlagt norsk rett. Alle tvister skal forsøkes løst ved forhandling. Dersom saken ikke kan løses i minnelighet skal tvister i anledning avtaleforholdet endelig avgjøres ved de ordinære domstolene i Norge. Partene har vedtatt Oslo tingrett som rett verneting.