Inneklima

Inneklima er viktig for helse, trivsel og effektivitet. Et godt inneklima kan bidra til lavere sykefravær og lykkeligere, mer produktive ansatte. Det er mange faktorer som sammen utgjør et godt eller dårlig inneklima. I dag er det for eksempel et økt fokus på kvaliteten på luften vi puster, men det er viktig å huske at alt må sees på som en helhet. ELDI har produkter og løsninger som hjelper deg oppnå best mulig inneklima.  

Temperatur

Temperaturen vi jobber i kan ha overraskende stor effekt på hvor produktive vi er. For høy temperatur og vi blir trøtte, uopplagte og mindre effektive. For lav temperatur og vi får nedsatt fingerferdighet, blir mindre presise og tempo senkes. Anbefalt temperatur er ca. 22 ºC, men dette kan variere avhengig av alder, kjønn og type arbeidsoppgave. Det optimale vil derfor være at ansatte selv kan tilpasse sine egne områder. 

Optimal plassering av temperatursensor for opplevd temperatur er i ca. brysthøyde. 

Fukt

Mange assosierer fukt utelukkende med råte og mugg/sopp i bygg. Men akkurat som temperatur vil for høy eller for lav luftfuktighet over tid påvirke helsen og produktiviteten til personer i bygget. For tørt og du kan oppleve blant annet såre øyne, tørr hals og tett nese. For fuktig og det kan påvirke astma/allergier og forårsake hodepine, trøtthet og konsentrasjonsvansker. 

Mens mange land stiller krav til luftfuktighet gjør vi ikke det i Norge. Resultatet er at mange bygg mangler måling av dette!

PM 2.5 og 10 – Partikulær forurensing

Svevestøv på godt norsk. Type fin (<2.5 mikrometer) og grov (<10 mikrometer). Dette er partikler som er små nok til å komme til i de nedre luftveier og slik utgjøre en potensiell helserisiko, gjerne forbundet til økte allergiske lidelser og astma. Det kan være mange kilder til disse partiklene og godt renhold og fine filtre (som fjerner partikler over 1 µm) i luftinntaket er gode tiltak. Men da filtre blir tette og kildene kan være mange er PM 2.5 og 10 også lurt å måle slik at tiltak kan iverksettes når nødvendig. 

TVOC – Total Volatile Organic Compounds

På norsk så er det totalen av flyktige organiske forbindelser. Her måles det en kombinasjon av flere gasser som kan komme fra giftstoffer og kjemikalier vi finner rundt oss i det daglige. Rengjøringsprodukter, maling og parfymer er eksempler på ting som kan avgi slike gasser. For høy konsentrasjon av en eller flere gasser kan gi både kortsiktige og langsiktige negative helseeffekter. 

Vonde/sterke lukter vil være en god indikasjon på høye VOC nivåer. 

CO2 – Karbondioksid

I bygg er måling av CO2 primært en indikasjon på luftutskiftingen i rom hvor mennesker er den primære forurensningskilden. Ettersom vi forbruker oksygen og erstatter dette med CO2 vil konsentrasjonen av CO2 ofte endres drastisk i løpet av en dag og avhengig av bruken til rommet. For høyt CO2 nivå vil føre til hodepine og slimhinneirritasjon, nedsatt arbeidskapasitet og mistrivsel.

Plassering av sensor bør ikke være i nærheten av tilluftsventil eller vindu, og heller ikke for nær gulvet.

Normkravet for CO2-innholdet i luften er 1800 mg/m(1000 ppm). Dersom CO2– innholdet overstiger denne verdien, er det et tegn på at ventilasjonen er for dårlig i forhold til antall personer som oppholder seg i rommet.

CO – Karbonmonoksid

CO er oftest forbundet med utslipp fra trafikk og fyring. Derfor er det sjelden behov for måling av CO i for eksempel kontorbygg. Derimot kan relativt høye konsentrasjoner forekomme i tuneller, garasjeanlegg eller verksteder. For høye konsentrasjoner kan føre til alvorlige plager og i verste fall død. Det er derfor ekstra viktig at der høye CO nivåer kan forekomme det blir detektert og varslet. 

Røykere er ekstra utsatt for CO-forurensning. Ha det i bakhodet med tanke på røykeplassen. 

Luftkvalitetskriterium for CO (FHI):
– 80 mg/m3 i 15 minutter
– 25 mg/m3 i 1 time
– 10 mg/m3 i 8 timer